Vedtægter

Seneste ændringer er vedtaget den 2. oktober 2014 på ekstraordinær generalforsamling.

§1 Stk. 1: Foreningens navn er BSS-Revyen.
  Stk. 2: Foreningens hjemsted er AU BSS, Campus Fuglsangs Allé - tidl. Handelshøjskolen i Aarhus (ASB).
§2 Foreningens formål er at lave revy på BSS samt arrangere aktiviteter til støtte for revyens gennemførelse.
§3 Foreningens målsætning er at lave en revy, der er bedre end den foregående, samt at fremme interessen for revyarbejdet.
§4 Stk. 1: Medlem af BSS-Revyen bliver enhver, der retter henvendelse til bestyrelsen og accepteres af denne som medlem. Endvidere skal ethvert medlem være registreret i BSS-Revyens medlemskartotek.
  Stk. 2: Et medlem kan ekskluderes fra foreningen af bestyrelsen ved enstemmighed, såfremt dets medlemskab ikke er foreneligt med foreningens interesser.
§5 Medlemskab af foreningen er gratis, og de studerendes deltagelse i arbejdet med revyen sker på frivillig og ulønnet basis.
§6 Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  Stk. 2: Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved skriftligt opslag på BSS af dagsordenen samt tidspunktet og stedet for generalforsamlingens afholdelse.
  Stk. 3: Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før afholdelsen.
  Stk. 4: Stemmeberettiget er ethvert fremmødt medlem.
  Stk. 5: Forslag vedtages, såfremt der er almindeligt flertal af de afgivne stemmer herfor.
  Stk. 6: Såfremt ét tilstedeværende medlem ønsker hemmelig afstemning, bliver dette proceduren.
§7 Stk. 1: Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling, som afholdes senest 9 uger efter revyens sidste spilledag.
  Stk. 2: Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde:
  • Formalia
  • Godkendelse af bestyrelsens skriftlige evaluering af revyen
  • Valg af ny bestyrelse + suppleanter
  • Dato for den kommende revy
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt
§8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 10 medlemmer af foreningen.
§9 Stk. 1: På generalforsamlingen vælges en bestyrelse, som har ansvaret for revyens gennemførelse. Valg af bestyrelsesmedlemmer foretages skriftligt og ved simpelt flertal. Hvert opmødte medlem har det antal stemmer svarende til antallet af pladser på valg og må højst afgive én stemme pr. kandidat.
  Stk. 2: Bestyrelsen består af højst otte personer. Formand, næstformand og kasserer skal ved bestyrelsens konstituering være studerende ved BSS. Desuden vælges på generalforsamlingen to suppleanter til bestyrelsen.
  Stk. 3: Valg af bestyrelse og suppleanter foregår ved to særskilte valg. Første valgrunde består af valg af otte personer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Anden valgrunde består af valg af to suppleanter til bestyrelsen. Kandidater, som ikke har opnået valg i første valgrunde, kan genopstille i anden valgrunde sammen med eventuelt andre kandidater til suppleantposterne. Rækkefølgen af 1. og 2. suppleant fastsættes efter det modtagne antal stemmer. Ved stemmelighed foretager dirigenten lodtrækning.
§10 Stk. 1: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.
  Stk. 2: På hvert bestyrelsesmøde føres et beslutningsreferat med eventuelle mindretalsbemærkninger til godkendelse på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
  Stk. 3: Medlemmer af bestyrelsen hæfter hverken for foreningens eksisterende eller fremtidigt opstående forpligtelser af nogen art.
  Stk. 4: Kassereren kan alene og uden beløbsgrænser disponere over revyens konti.
§11 Bestyrelsen laver efter revyens afholdelse en skriftlig evaluering af året revy og af revyens fremtid til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
§14 Umiddelbart efter den nye bestyrelses konstituering skal den afgående bestyrelse, sammen med den nye bestyrelse, gennemgå bestyrelsesarbejdet, herunder tekniske og lokalemæssige forhold, praktiske arbejdsopgaver, økonomiske og regnskabsmæssige forhold og de forskellige arrangementers afholdelse i forbindelse med den efterfølgende revy.
§13 Vedtægtsændringer kan kun foretages på generalforsamling og med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer for ændringen.
§14 Opløsningen af foreningen kan kun ske ved beslutning taget på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor der begge gange har været mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer for opløsningen.
§15 Ved opløsning skal foreningens midler tilfalde Studenterlauget ved BSS.
§16 Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til den 30. juni.
§17 Tekstmateriale til BSS-Revyen skal i videst muligt omfang være originalt. I tvivlsspørgsmål er det den siddende bestyrelse, som træffer den endelige beslutning.
§18 Tekstforfattere og komponister har ophavsret til egne værker. Tekster og melodier fra BSS-Revyen må derfor ikke bruges uden for BSS-Revyen uden ophavsmandens (eller ophavsmændenes) tilladelse. 

Kontakt

Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V
bestyrelsen@bss-revyen.dk
CVR 16 79 60 85

Glem ikke at følge os på:

Her kan du betale med: